Notturno IX edizione

A.R., III, 616-623; 630-636; 744-752; 761*-766; 798-801; 811-824

(ed. H. Fraenkel, Apollonii Rhodii Argonautica, Oxford: Clarendon Press, 1961; trad. G. Paduano)

Κούρην δ’ ἐξ ἀχέων ἀδινὸς κατελώφεεν ὕπνος λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες, οἷά τ’ ἀκηχεμένην, ὀλοοὶ ἐρέθεσκον ὄνειροι· τὸν ξεῖνον δ’ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον

620 οὔτι μάλ’ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι, οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο κουριδίην παράκοιτιν. […]

630 ἡ δ’ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων, εἵλετο· τοὺς δ’ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δ’ ἐβόησαν χωόμενοι. τὴν δ’ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν, παλλομένη δ’ ἀνόρουσε φόβῳ περί τ’ ἀμφί τε τοίχους πάπτηνεν θαλάμοιο· μόλις δ’ ἐσαγείρατο θυμόν

635 ὡς πάρος ἐν στέρνοις, ἀδινὴν δ’ ἀνενείκατο φωνήν· “Δειλὴ ἐγών, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι”. […]

Νὺξ μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ γαῖαν ἄγεν κνέφας, οἱ δ’ ἐνὶ πόντῳ

745 ναυτίλοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας Ὠρίωνος ἔδρακον ἐκ νηῶν, ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέλδετο, καί τινα παίδων μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυπτεν, οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ’ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν

750 ἠχήεις, σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην· ἀλλὰ μάλ’ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος. πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ’ ἔγειρεν. […]

761* δάκρυ δ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἐλέῳ ῥέεν· ἔνδοθι δ’ αἰεί

762* τεῖρ’ ὀδύνη, σμύχουσα διὰ χροὸς ἀμφί τ’ ἀραιάς

763* ἶνας καὶ κεφαλῆς ὑπὸ νείατον ἰνίον ἄχρις,

764* ἔνθ’ ἀλεγεινότατον δύνει ἄχος, ὁππότ’ ἀνίας

765* ἀκάματοι πραπίδεσσιν ἐνισκίμψωσιν ἔρωτες. πυκνὰ δέ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν. […]

“ὤ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη τῇδ’ αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν,

800 πότμῳ ἀνωίστῳ κάκ’ ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν, πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ τελέσσαι”. […] ἀμφὶ δὲ πᾶσαι θυμηδεῖς βιότοιο μεληδόνες ἰνδάλλοντο· μνήσατο μὲν τερπνῶν ὅσ’ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται, μνήσαθ’ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη·

815 καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ’ εἰσοράασθαι ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ’ ἕκαστα. καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος· οὐδ’ ἔτι βουλάς ἄλλῃ δοιάζεσκεν, ἐέλδετο δ’ αἶψα φανῆναι

820 ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη φάρμακα συνθεσίῃσι καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν. πυκνὰ δ’ ἀνὰ κληῖδας ἑῶν λύεσκε θυράων, αἴγλην σκεπτομένη· τῇ δ’ ἀσπάσιον βάλε φέγγος ἠριγενής, κίνυντο δ’ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι.

Un sonno profondo riposava dai suoi dolori Medea,

distesa sul letto. Ma la turbavano sogni terribili, ingannatori, come succede a chi è in preda all’angoscia. Le sembrava che uno straniero affrontasse la prova non per il desiderio di portare via il vello d’oro,

che non per questo fosse venuto alla reggia di Eeta,

ma per portarla nella sua casa come legittima sposa. […]

E lei sceglieva subito: lasciava i suoi genitori per lo straniero. Loro, li prese un immenso dolore

e diedero un grido d’ira furente. Sparve il sonno a quel grido,

e balzò su tremando per la paura e guardò intorno i muri della sua stanza: a stento riprese fiato

nel petto, e gridò: “Me infelice, quale terrore m’ha dato il sogno angoscioso!”

[…] La notte portava il buio sopra la terra; nel mare, i naviganti guardavano all’Orsa e alle stelle di Orione, desideravano il sonno il viandante

e il guardiano, uno spesso torpore avvolgeva

perfino la madre che ha perduto i suoi figli;

non più guaire di cani per la città, non rumore

sonoro: il silenzio possedeva le tenebre sempre più nere. Ma il sonno soave non prese Medea:

molte ansie la tenevano sveglia nel desiderio di Giasone.

Versava dagli occhi lacrime di compassione e, dentro,

la pena la rodeva senza riposo, insinuandosi sotto la pelle,

fino ai nervi sottili, fino all’estremità della nuca,

là dove penetra il dolore più acuto, quando gli impulsi d’amore instancabili scagliano la sofferenza

dentro il petto degli uomini.

“Quale la mia sventura! Meglio, meglio sarebbe in questa notte stessa, in questa stanza, lasciare la vita per un destino nascosto, sfuggendo a tutti i rimproveri, prima d’aver compiuto colpe innominabili”. Davanti a lei passavano tutte le dolcezze dell’esistenza: ricordava i piaceri che toccano ai vivi, le gioiose compagnie della sua giovinezza, e il sole le apparve più dolce di prima ai suoi occhi, quando passò ogni cosa al vaglio della ragione. Depose dalle ginocchia il cofanetto, mutando pensiero, secondo il volere di Era, e non dubitava più tra diversi progetti: ma desiderava che venisse subito l’alba, per dargli il filtro che aveva promesso e poterlo vedere nel volto. E spesso apriva la porta della sua camera spiando la luce, e finalmente l’aurora le portò il sole agognato, e tutti si mossero per la città.